printing rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing rate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ in