printing element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử in