printing time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing time

    * kỹ thuật

    vật lý:

    thời gian in ảnh