printing block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing block

    * kỹ thuật

    bản kẽm

    khối in

    mảng khuôn in