printing frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing frame

    * kỹ thuật

    khung ảnh