printing table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing table

    * kỹ thuật

    bảng in