printing type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing type

    * kỹ thuật

    đầu mô