printing format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng thức in