printing margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing margin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing margin

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lề in