printing house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing house.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing house

    * kinh tế

    nhà in

    xưởng in