printing trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing trade

    * kỹ thuật

    nghề in

    xưởng in