printing works nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing works nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing works giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing works.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing works

    * kỹ thuật

    xưởng in

    xây dựng:

    nhà (máy) in