printing roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing roller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing roller

    * kỹ thuật

    lô in