printing device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing device

    * kỹ thuật

    thiết bị in