printing ink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing ink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing ink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing ink.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • printing ink

    Similar:

    printer's ink: a semisolid quick drying ink made especially for use in printing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).