printing-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-house.

Từ điển Anh Việt

  • printing-house

    /'printiɳ,haus/

    * danh từ

    nhà in