printing pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing pin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing pin

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kim in