printing media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing media

    * kinh tế

    phương tiện truyền thông in (như báo, tạp chí)

    quảng cáo in