printing cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing cable

    * kỹ thuật

    cáp in