printing area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing area

    * kỹ thuật

    diện tích in

    mặt in