printing punch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing punch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing punch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing punch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing punch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy đục lỗ in được