printing stylus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing stylus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing stylus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing stylus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing stylus

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kim in