printing-office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-office.

Từ điển Anh Việt

  • printing-office

    * danh từ

    nhà in