printing key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím in