printing speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing speed

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tốc độ in