printing plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing plate

    * kỹ thuật

    khuôn in