printing head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printing head

    * kỹ thuật

    đầu in