printing-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printing-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printing-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printing-paper.

Từ điển Anh Việt

  • printing-paper

    * danh từ

    giấy in