pit timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit timber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit timber

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ hầm mỏ