pit headframe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit headframe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit headframe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit headframe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit headframe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giàn đỡ giếng mỏ