pit crater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit crater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit crater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit crater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit crater

    * kỹ thuật

    miệng hố