pit bank hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit bank hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit bank hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit bank hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit bank hall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà xuống giếng lò (mỏ)