partial sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial sum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổng riêng