partial journal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial journal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial journal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial journal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial journal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhận nhật ký riêng