partial drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial drying

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sấy một phần

    sự sấy một phần