partial refuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial refuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial refuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial refuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial refuse

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phần dư riêng