partial plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial plan

    * kỹ thuật

    hình chiếu bộ phận

    sơ đồ bộ phận