partial size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial size

    * kỹ thuật

    cỡ hạt

    kích thước hạt