partial page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang riêng