partial fixing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial fixing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial fixing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial fixing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial fixing

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự ngàm một phần