partial product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial product

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tích riêng phần