partial ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial ram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    RAM chia ra từng phần