partial fixity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial fixity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial fixity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial fixity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial fixity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tính (cố định ngàm) cục bộ