partial failure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial failure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial failure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial failure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial failure

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự hư hỏng từng phần