partial carry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial carry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial carry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial carry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial carry

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  nhớ từng phần

  toán & tin:

  số nhớ riêng phần

  sự nhớ bộ phận

  sự nhớ riêng