partial string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial string

    * kỹ thuật

    chuỗi con