partial board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm vỏ bào (ép)