partial magma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial magma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial magma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial magma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial magma

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    macma riêng phần