partial bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial bearing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ổ bộ phận