partial pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial pay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial pay

    * kinh tế

    lương trả một phần

    tiền trả từng phần